ontspanning na inspanning
Lid worden Trainingstijden

Algemene informatie

Gedragsregels TTV ONI (Wijchen)

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Om dit mogelijk te
maken onderschrijft de vereniging de onderstaande gedragsregels en dient iedere
bestuurder en/of trainer (hier: begeleider) een bewijs van goed gedrag (VOG – zie
hieronder) te kunnen overhandigen.

Gedragsregels
De sportbonden in Nederland nemen ongewenst gedrag en seksuele intimidatie
serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. De regels
zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te
verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en
sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden
onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij
NOC*NSF. Dit geldt ook voor de NTTB en TTV ONI.

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van
de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als
seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen
gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte
waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
(machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend
of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de
begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken,
opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met
de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de
begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in
onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken
honorering staan.
10.De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd
door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert
dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende
persoon daarop aanspreken.
11.In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het
binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te
handelen.

Vertrouwenspersoon
Het bestuur van TTV ONI gaat er vanuit dat iedereen op een goede manier met
elkaar omgaat. Ongewenst gedrag, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie
of bedreiging wordt niet getolereerd. Mocht dit desondanks toch voorkomen, kan dit
veel emoties en vragen oproepen. Soms kunnen deze onderwerpen goed worden besproken met een trainer of bestuurslid.

In een enkel geval blijkt deze stap toch te
groot. In deze gevallen kan een vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en
ondersteunen.

Er is altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van de
NOC*NSF of NTTB. Dit zijn vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie
elk lid van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Zij zijn te
bereiken via de NTTB – Inge Schultze 06-48171726 of het NOC*NSF meldpunt:
0900 – 2025590 .

Verklaring omtrent gedrag
Alle bestuursleden en trainers van TTV ONI dienen een actuele Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overhandigen.

Openingstijden

Competitie

Nu op Instagram

Please check your feed, the data was entered incorrectly.